„Антикорупционен фонд“ е неправителствена организация, която работи в интерес на гражданското общество и в съдействие на правосъдието за възпрепятстване, изобличаване и разследване на корупцията на всички нива в страната и във високите етажи на властта.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е специализирана агенция към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отговаряща за републиканската пътна мрежа.
Българската академия на науките (БАН) е най-голямата научна организация в България. Тя е автономна държавна структура, която обхваща научни институти и други самостоятелни звена. Нейни членове са академиците (действителните членове), член-кореспондентите (дописните членове) и чуждестранните членове.
„Биволъ“ е български сайт за разследваща журналистика. Създатели и основни автори в него са Асен Йорданов и Атанас Чобанов.
Българската народна банка (БНБ) е централната банка на Република България. Българска народна банка е основана на 25 януари 1879 г. Основна цел на Българската народна банка е да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на закона.
Българският футболен съюз е сдружение на футболните клубове в България. Съюзът е самодейна масова обществена организация, която ръководи развитието на футбола в страната и носи непосредствена отговорност за дейността на футболните клубове.
Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) упражнява въховен дисциплиниран надзор над адвокатската колегия в България и работи за издигане престижа на морала на адвокатскато съсловие.
Върховен административен съд (ВАС) осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.
Върховният касационен съд (ВКС) е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България.
Висшият съдебен съвет (ВСС) е върховен кадрови и административен орган на съдебната власт. Той я представлява, осигурява и отстоява нейната независимост, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и обезпечава финансово и технически тяхната дейност, без да се намесва в нейното осъществяване.
Галъп интернешънъл е център за обществени и политически изследвания, създаден през 1991.
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създадена на основание Закона за закрила на детето. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е държавен надзорен орган, осъществяващ дейности за осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията. ДАМТН осъществява надзор на пуснатите на пазара и/или пуснати в действие продукти, за които има съществени изисквания. ДАМТН осъществява контрол на качеството на течните горива.
„Държавен вестник“ (ДВ) е официално издание на Република България, което се издава от Народното събрание. Има официален и неофициален раздел.
"Електрохолд България" е енергийна компания в България. Занимава се с производство и търговия главно с електроенергия. Дружеството е 100% собственост на Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В., притежавана от Еврохолд България АД.
"Информационно обслужване" АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти. Компанията има екип с над 580 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери.
Институтът за пазарна икономика е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.
Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е независим специализиран държавен орган на Република България, регулатор на два сектора: енергетика и водоснабдяване.
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). Комисията установява нарушения на свободната конкуренция.
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.
Комисия за защита на потребителите (КЗП) е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Дейността на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е насочена към осигуряване предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на гражданите и бизнеса чрез създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги.
Конституционният съд на България (КС) е институция, създадена с Конституцията от 1991 г. Той се състои от 12 съдии. Част от правомощията му включват даване на задължителни тълкувания на Конституцията и произнася по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента.
Комисията за финансов надзор на Република България е специализиран държавен регулаторен орган за контролиране на финансовата система, извън банковия сектор, надзорът над който се осъществява от Българската народна банка.
Министерството на външните работи ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика на Република България в отношенията й с други държави, като осигурява поддържането и развитието на външнополитическия диалог, политиката на сигурност и двустранното, регионалното и многостранното сътрудничеството. Осъществява общата координация в областта на външната политика и международната дейност на Република България.
Министерството на вътрешните работи (МВР) е българска държавна институция с ранг на министерство, която се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други.
Министерството на вътрешните работи (МВР) е българска държавна институция с ранг на министерство, която се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други.
Министерството на вътрешните работи (МВР) е българска държавна институция с ранг на министерство, която се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други.
Министерството на вътрешните работи (МВР) е българска държавна институция с ранг на министерство, която се грижи за защитата на националната сигурност, борбата с престъпността, опазването на обществения ред и други.
Министерството на енергетиката (МЕ) има основни задачи по проектиране, научноизследователска дейност, поддържане и експлоатация на енергийните съоръжения на територията на страната, производство и пренос на топлинна и електрическа енергия, добив и преработка на рудни и нерудни изкопаеми, използване на водните ресурси за добив на ток и други.
Министерството на енергетиката (МЕ) има основни задачи по проектиране, научноизследователска дейност, поддържане и експлоатация на енергийните съоръжения на територията на страната, производство и пренос на топлинна и електрическа енергия, добив и преработка на рудни и нерудни изкопаеми, използване на водните ресурси за добив на ток и други.
Министерство на електронното управление (МЕУ) е държавна институция в България с ранг на министерство, която работи върху направления като електронна идентификация, електронно гласуване, киберсигурност, отворени данни, както и съгласуването им с Европейския съюз.
Чрез Министерството на здравеопазването българската държава гарантира опазването здравето на гражданите и прилага принципи на равнопоставеност при ползване на здравни услуги.
Чрез Министерството на здравеопазването българската държава гарантира опазването здравето на гражданите и прилага принципи на равнопоставеност при ползване на здравни услуги.
Чрез Министерството на здравеопазването българската държава гарантира опазването здравето на гражданите и прилага принципи на равнопоставеност при ползване на здравни услуги.
Чрез Министерството на здравеопазването българската държава гарантира опазването здравето на гражданите и прилага принципи на равнопоставеност при ползване на здравни услуги.
Министерството на земеделието е висш върховен орган на държавната власт който провежда държавната политика в областта на селското стопанство и горите.
Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) е българска държавна институция с ранг на министерство, която води икономическата политика на страната.
Агенция „Митници“ е централизирана административна структура към министъра на финансите.
Агенция „Митници“ е централизирана административна структура към министъра на финансите.
Министерството на културата (МК) е българска държавна институция с ранг на министерство. Под негова юрисдикция са паметниците на културата, музеите, историческите забележителности, театрите, операта, балетът и някои средни училища с национално значение.
Министерство на младежта и спорта (ММС) е българска държавна институция с ранг на министерство, която отговаря за държавните и обществените спортни организации в страната, както и провеждането на проправителствена пропаганда и военна подготовка сред децата и младежите.
Министерството на отбраната (МО) е държавна институция в България с ранг на министерство, която осъществява правителствената политика във военната област и политическото ръководство на Българската армия.
Министерството на образованието и науката управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната.
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика в областта на околната среда, като основните й аспекти са свързани със: законодателна инициатива, стратегическо планиране, изпълнение на секторните политики, упражняване на превантивна дейности и управление на програми и проекти.
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика в областта на околната среда, като основните й аспекти са свързани със: законодателна инициатива, стратегическо планиране, изпълнение на секторните политики, упражняване на превантивна дейности и управление на програми и проекти.
Министерството на правосъдието (МП) е българска държавна институция с ранг на министерство, която осъществява връзката между изпълнителната и съдебната власт. Ръководи изработването на закони и други законови актове свързани със съдебната система и дава становища по законопроекти изработени от други органи на изпълнителната власт.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Министерският съвет (Правителството) е основен орган на изпълнителната власт в Република България.
Министерството на туризма (МТ) провежда политиката в туризма в условията на публичност, откритост, активен диалог и сътрудничество с институциите, общинските администрации, неправителствените организации, бизнеса и медиите. Основен приоритет е да се осъществява законосъобразно и целесъобразно туристическата политика на страната, да се създадат необходимите условия за развитие на диверсифициран национален туристически продукт, който да бъде промотиран на нашия и чуждите туристически пазари.
Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е министерство в България, което провежда правителствената политика в областта на транспорта и съобщенията.
Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е българска държавна институция с ранг на министерство, която урежда повишаването на качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите и подобряването на условията на труд в предприятията, провежда държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда.
Министерството на финансите е българската институция, отговорна за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областите публични финанси, данъчна политика, управление на държавния дълг, финансови услуги и финансови пазари, вътрешен контрол.
Националната агенцията за приходите (НАП) e специализиран държавен орган към министерски съвет за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания.
Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и др.
Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в Република България.
Националният статистически институт на Република България (НСИ) е държавна агенция, пряко подчинена на Министерския съвет, която се занимава с набиране, обработване и предоставяне на точна информация за цялостното социално и икономическо състояние и развитие на България.
Националният статистически институт на Република България (НСИ) е държавна агенция, пряко подчинена на Министерския съвет, която се занимава с набиране, обработване и предоставяне на точна информация за цялостното социално и икономическо състояние и развитие на България.
Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години.
Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Николай Иванович Пирогов" е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина.
Президентът на България е държавният глава на Република България, който е сред органите на държавната власт.
Прокуратурата на Република България (ПРБ) е структура на държавното обвинение в системата на съдебната власт на Република България. ПРБ е независима част от съдебната система, отделна от съда.
Съветът за електронни медии (СЕМ) лицензира, регистрира и осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги. В дейността си той се ръководи от интересите на обществото, защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на електронните медии.
Столична община е административна единица, включваща град София и е единствената община в област София.
"Софийска вода" АД осигурява услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община.
"Топлофикация София" EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

Водещи новини

Времето