КФН: Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Дилингова Финансова Компания” АД

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти на “Дилингова Финансова Компания” АД.

НС: Народното събрание прие...

НС

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. 3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спор...

МФ: Одобрени Са Проекти По Програма Испа За 168 Млн. Евро

МФ

Управляващият комитет по програма ИСПА в Брюксел одобри пет проекта за България от сектор Околна среда на обща стойност 168 700 000 евро, от които 120 855 000 евро са безвъзмездна помощ. Петте интегрирани проекта във водния цикъл включ...

МФ: Два Финансови Меморандума Ще Бъдат Подписани Утре

МФ

Утре, 11 ноември 2005 г., петък, от 10:30 ч., министърът на финансите Пламен Орешарски и Ръководителят на Делегацията на Европейската Комисия в България Н. Пр. Димитрис Куркулас ще подпишат два финансови меморандума по ФАР – Трансграни...

КФН: Справката по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК следва да се представи до 30 ноември 2005 г.

КФН

Предвид факта, че задължението на инвестиционните посредници да представят справката по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК за месец октомври до 10-то число на месец ноември 2005 г. се въвежда за първи път и предвид датата на приемане на практика...

НС: Народното събрание прие...

НС

1. Закон за ратифициране на Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа за изменение на системата за контрол на конвенцията. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за радио...

КФН: Резултати от извършени проверки за изтеклото деветмесечие на 2005 г. , извършени от управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

КФН

С цел превантивен контрол върху дейността на инвестиционните посредници, Комисията за финансов надзор, Управление “Надзор на инвестиционната дейност” оповестява резултатите от извършените проверки (планови и извънредни) за изтеклото де...

КФН: “ЕФЕКТ ФИНАНС” АД получи отказ да придобие 10 на сто от гласовете в общото събрание,съответно от капитала на ИП “Позитива” АД, гр. София

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отказа издаването на одобрение на “ЕФЕКТ ФИНАНС” АД да придобие пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно...

КФН: Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Сомони 2001” ООД

КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти на “Сомони 2001” ООД.

КФН: Решения от заседание на КФН от 9 ноември 2005 г.

КФН

На свое заседание от 9 ноември 2005 г. КФН взе следните решения : 1. Издаде на лиценз за извършване на следната дейност като управляващо дружество на „Елана Фонд Мениджмънт” АД :- управление на колективни инвестиционни схеми и на инвес...