КФН: Решения от заседание на КФН от 16 ноември 2005 г.

КФН

1. Издава лиценз на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими и...

КФН: Обобщени са данните за здравноосигурителния пазар за деветмесечието на 2005 година

КФН

Отчетите за деветмесечието на 2005 г. на здравноосигурителните дружества бяха обобщени от управление “Застрахователен надзор” към Комисия за финансов надзор. Премийният приход на здравноосигурителните дружества е 15 111 хил. лв., което...

КФН: Съобщение относно разпоредбата на § 141 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с придобиване на статут на публично дружество

КФН

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК) нормата на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) беше допълнена с нова т. 3, с която се въведе ново об...

МЗ: Министерството на здравеопазването ще реализира национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола

МЗ

На заседанието си днес, 16 ноември, Министерският съвет прие Национална програма за елиминиране на морбили и вродена рубеола в Република България за периода 2005 – 2010 г.Програмата е разработена от Министерството на здравеопазването в...

МЗ: 17 Ноември - международен ден без тютюнопушене: да откажем пушенето поне за един ден

МЗ

България стана член на Конференцията на страните-членки по Рамковата конвенция за контрол върху тютюна на Световната здравна организацияУтре, четвъртък, 17 ноември, е Международният ден без тютюнопушене. За първи път той е отбелязан пр...

МЗ: Наредба на МЗ регламентира изискванията за придобиване на висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка”

МЗ

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “медицинска сестра” и “акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” е приета днес, 16 ноември, с Постановление на Министер...

МЗ: Обучението на медици и стоматолози ще отговаря на европейските изисквания

МЗ

На свое заседание днес, 16 ноември, правителството утвърди Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите “Медицина” и “Стоматология” за образователно-квалификационна степен „магистър”.Нов...

МФ: Подписано Е Финансово Споразумение Сапард 2004 – Іі

МФ

Днес, 15 ноември 2005 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и министърът на земеделието и горите и Нихат Кабил подписаха Споразумение между Република България и Европейската комисия от името на Европейската общност по програма С...

МФ: Съобщение За Подписка За Замяна На Държавни Дългосрочни Облигации

МФ

На основание § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. (обн. ДВ, бр. 115 от 30.12.2004 г.) и Наредба № 5 на МФ и БНБ за условията и реда за придобиване, изплащане и търг...

МЗ: Справка за епидемичната обстановка в страната за периода 07.11.- 13.11. 2005 г.

МЗ

През изминалата седмица са регистрирани общо 13489 случая на заразни заболявания срещу 12489 за предходната. От тях броят на острите респираторни заболявания е 12339 случая срещу 11330 за предходната седмица.Чревни инфекции: Регистрира...