Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на Държавния фонд "Земеделие" за периода 1 януари – 30 юни 2009 г.

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на Държавния фонд "Земеделие" за периода 1 януари – 30 юни 2009 г.

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на Държавния фонд "Земеделие" за периода 1 януари – 30 юни 2009 г.

23 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 23 септември 2009 г. решение, с което възложи на Сметната палата да извърши одит на Държавния фонд "Земеделие" за периода 1 януари – 30 юни 2009 г. Предвижда се да бъде проверено как са управлявани бюджетът и имуществото на фонда през посоченото време.

През 2008 г. външни одитори и проверяващи органи установяват множество отклонения и пропуски във функционирането на фонда. Това доведе до прекратяване изплащането на безвъзмездна финансова помощ по определени мерки и отлагане изпълнението на поети от ДФ "Земеделие" договорни задължения, посочват вносителите на предложението Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Мариана Даракчиева.

Според тях една от основните причини за безпрецедентното спиране на парите за бенефициентите е наличието на неадекватна и неефективна система за финансово управление и контрол във фонда. Предвижда се резултатите от проверката да бъдат бъдат обобщени в доклад, който да бъде представен до 20 декември.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Те предвиждат министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да поеме правомощията на агенцията за информационни технологии и съобщения, свързани с въоръжените сили.

Министърът на транспорта, съгласувано с министъра на отбраната, ще организира и ръководи подготовката на пощенските и електронните съобщителни мрежи за привеждането им в по-високи степени на готовност и за съобщително осигуряване на въоръжените сили и на страната в мирно и във военно време. В правомощията му вече ще бъдат и организирането на изграждането и поддържането на специални обекти за нуждите на отбраната и инсталираните мощности за военно време, както и създаването на електронна съобщителна мрежа и пунктове за управление във връзка с националната сигурност и отбраната. Той ще определя и условията и реда за използване на електронните съобщителни мрежи и ще осигурява електронни съобщения за управление при обявяване на по-високи степени на бойна готовност на въоръжените сили и при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение.

Народното събрание прие на първо четене промени в закона за пощенските услуги, които изменят подхода за либерализиране на пощенския пазар. Те са свързани с изисквания, въведени в директиви на Европейския парламент. В текстовете са прецизирани функциите и правомощията на регулаторния орган, както и на правоприлагащите органи в условията на либерализиране на пазара на пощенски услуги, поясняват вносителите от Министерския съвет.

Приемането на законопроекта ще гарантира качеството на извършваната услуга, ще намали бариерата за свободно навлизане на нови оператори, ще защити интересите на потребителите, смятат вносителите. Според тях ще се повиши ефикасността на Комисията за регулиране на съобщенията при регулирането и контролирането на пазара.

Народните представители приеха на първо четене изменения в Закона за електронното управление, според които функциите и дейностите по електронното управление да бъдат изпълнявани от администрацията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Промените предвиждат правомощията на държавната администрация и административната реформа да бъдат приети от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Народните представители приеха на първо четене и актовете за установяване на нарушения по закона да се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на транспорта. Наказателните актове също ще се издават от него, или от оправомощени от министъра лица.

Според измененията министърът на транспорта ще осигурява интеграцията на националните информационни системи със системите на държавите от Европейския съюз. С тази промяна в закона се цели да се създаде възможност да бъдат предоставени трансгранични електронни административни услуги.

Парламентът прие промени в Закона за регионалното развитие, свързани с промените на структурата на правителството. В текстовете на закона, свързани с регионалните съвети за развитие, се променят наименованията на министерствата на икономиката и енергетиката и на транспорта и се заличава Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.

Народното събрание възложи на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за периода 2005 – 2009 г. Срокът за внасяне на доклада в Народното събрание е 31 януари 2010 г. В становището на бюджетната комисия се посочва, че на предприятието не е правен одит от седем години.

Народните представители приеха на първо четене предложение на Стефан Гюзелев от ПГ на ПП ГЕРБ за промяна в закона за подпомагане на земеделските производители. Предложението на Гюзелев дава възможност за създаване на правна възможност за рефинансиране със средства от ДФ "Земеделие" за предоставяне на кредити от търговски банки на лица, които са сключили договор за отпускане на финансова помощ по мерки от Програмата за развитие на селските райони. Създава се възможност за извършване на проверки и чрез Националната агенция за приходите за истинността и валидността на приложени към заявленията за подпомагане документи.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Цецка Цачева отбеляза избора на посланика ни във Франция Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. Цецка Цачева подчерта, че това е голямо признание към цялата българска общественост, към всички политическите мъже и жени на България.