Комитетът За Наблюдение На Оптп Одобри Годишния Доклад На Програмата За 2008 Г.

Комитетът За Наблюдение На Оптп Одобри Годишния Доклад На Програмата За 2008 Г.

На 26.05.2009 г. се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Техническа помощ" (ОПТП). Програмата финансира дейности за укрепване капацитета на структури за управление на средствата от ЕС на национално равнище, както и дейности за изграждане на Информационна система са управление и наблюдение (ИСУН) на структурните инструменти и за популяризиране на европейската кохезионна политика.

Комитетът се проведе под председателството на г-н Любомир Дацов - заместник-министър на финансите. В началото на заседанието официално приветствие към членовете на комитета и гостите направи г-н Карстен Размусен, представител на Генерална дирекция „Регионално развитие" на ЕК.

По време на заседанието беше представен, обсъден и одобрен Годишният доклад за изпълнение на оперативната програма за 2008 г. УО на ОПТП отчете, че към настоящия момент общият брой на одобрените проекти по ОПТП е 21, на обща стойност 26 651 342 лв., което представлява 23,98 % от всички средства по програмата.  Общата стойност на реално изплатените средства по ОПТП към момента е 2 381 735 лв., а верифицираните от Управляващия орган разходи възлизат на 2 126 904 лв.

Членовете на КН на ОПТП бяха запознати с напредъка на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС, проект, който се финансира по програмата. Управляващият орган (УО) отчете, че цялата информация по ОПТП е въведена в системата и редовно се актуализира.

На комитета бяха представени и извършените и предвидените комуникационни дейности по оперативната програма и оценката на изпълнение на Комуникационния план на ОПТП.

Водещи новини

Времето