Последваща оценка на въздействието на Закона за физическото възпитание и спорта

Последваща оценка на въздействието на Закона за физическото възпитание и спорта
     Законът за физическото възпитание и спорта е в сила от началото на 2019 г., като отмени действалия преди това закон от 1996 г. Основните цели на новия закон са осигуряването на организацията на системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, създаването на условия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, осигуряване на възможност за развитие на спортния потенциал на нацията чрез създаване на условия за практикуване на спорт за високи постижения; и насърчаване на инвестициите за изграждането и управлението на спортните обекти и използването им в обществен интерес. 
     Изминаха почти 5 години от влизането в сила на закона, което е повод за преглед и анализ на постигнатото. В тази връзка Министерството на младежта и спорта инициира извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за физическото възпитание и спорта за периода 2019 – 2023 г., която се стреми да направи ясна и базирана на доказателствата равносметка за това каква е ефективността от прилагането на закона, съществуват ли проблеми, породени от него и ако да какви са техните решения.
     Целият този ретроспективен аналитичен процес няма как да се случи без главните действащи лица при прилагането на закона: адресатите, засегнатите, заинтересованите страни от него, както и разбира се, обществото като цяло. 
     По този повод Министерството на младежта и спорта обявява началото на он-лайн анкетно проучване, което се провежда във формата на открита, общодостъпна, обществена консултация, чиято цел е откриването на широк дебат относно проблемите, свързани с прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта и намирането на техните възможни разрешения. 

     Цялата информация и въпросникът за участие в он-лайн консултацията са достъпни на: Анкетно проучване във връзка с извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за физическото възпитание и спорта 
 
     Срокът за провеждане консултацията е до 04.12.2023 г.

Водещи новини

Времето