ВАС отмени решения на Съдийската колегия на ВСС относно назначаването на съдия в търговска колегия на Окръжен съд - Добрич

ВАС отмени решения на Съдийската колегия на ВСС относно назначаването на съдия в търговска колегия на Окръжен съд - Добрич
Върховният административен съд отмени решения по т. 14.4 и т. 14.22.61 по протокол № 33 от 20 септември 2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по жалба на Любомир Иванов Генов–съдия в Районен съд Добрич. Съдът връща преписката на органа за продължаване на процедурата по назначаване на следващия по ред кандидат, който отговаря на изискванията на Закона за съдебната власт за заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд Добрич - търговска колегия.
Върховните магистрати отхвърлят жалбата на Атанас Иванов - съдия в Районен съд - Благоевград срещу решенията по т. 14. 7, т. 14. 21 и т. 14. 22, последното в частта му, с която по отношение на него е прекратено гласуването поради попълване на местата от протокол № 33 от 20.09.2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Предмет на разглеждане по административно дело № 9303 от 2022 г. са жалбите на Любомир Генов и Атанас Иванов.
Върховните магистрати приемат, че назначената от Съдийската колегия на ВСС съдия Деница Петкова не е притежавала изискуемия от закона 8-годишен юридически стаж и не е отговаряла на изискванията за заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд Добрич към датата на обявяване на конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в Окръжен съд - търговска колегия. Поради това решенията по т. 14.4 от протокол № 33 от 20.09.2022 г. на Съдийската колегия на ВСС се явява постановено при неправилно приложение на материалния закон, поради което следва да бъде отменено.
Поради това основателна се явява жалбата на Любомир Генов и в частта и с която се обжалва решението по т.14.22.61 от протокол № 33 от 20.09.2022 г., с което е прекратено гласуването поради попълване на местата по отношение на Любомир Генов. След като неправилно е повишена съдия Петкова, то е налице свободна длъжност в Окръжен съд Добрич-търговска колегия и решението, с което гласуването е прекратено поради попълване на местата също е неправилно. Констатираният порок на решението по т.14.4 не може да бъде саниран в съдебното производство, поради което делото следва да се върне на СК на ВСС на основание чл.173, ал.2 от АПК за продължаване на процедурата по назначаване на следващия по ред кандидат, който отговаря на изискванията на ЗСВ за заемане на длъжността „съдия“ в Окръжен съд-търговска колегия по отношение на обявената длъжност в Окръжен съд Добрич-търговска колегия.
Решението на ВАС по административно дело № 9303 от 2022 г. е окончателно.

Времето