Прессъобщение

Прессъобщение

Със заповед № РД 22-0082 от 29.02.2000 г. на Светослав Гаврийски, управител на БНБ, на основание чл. 21, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, във връзка с чл. 101, ал. 1 от Закона за банките се отнема разрешението (лицензията) за извършване на банкова дейност на "Балканска универсална банка" - АД, гр. София, ул. "Любен Каравелов" - № 34, поради неплатежоспособност.

Със същата заповед се определя функциите на квестори на "Балканска универсална банка" - АД с правомощията по чл. 71 и 72 от Закона за банките, до назначаването на синдик, да се изпълняват от назначените със заповед № 400-000573 от 27.12.1999 г. на подуправителя на БНБ ръководещ управление "Банков надзор", на основание чл. 65, ал. 2, т. 14 от Закона за банките квестори:

Желю Добрев Желязков и

Кирил Георгиев Коташев.

Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и не може да бъде обжалвана по съдебен ред.



Времето