Във връзка с процеса на деноминация на българския лев и изтичане на срока за обмяна на банкноти и монети от емисии до 1990 г. Българска народна банка напомня следното:

Във връзка с процеса на деноминация на българския лев и изтичане на срока за обмяна на банкноти и монети от емисии до 1990 г. Българска народна банка напомня следното:

Във връзка с процеса на деноминация на българския лев и изтичане на срока за обмяна на банкноти и монети от емисии до 1990 г. Българска народна банка напомня следното:

І. Банкнотите с номинална стойност 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 50 000 лева и монетите с номинална стойност 10, 20 и 50 стотинки и 1, 2, 5, 10, 20 и 50 лева, пуснати в обращение в перода от 1990 г. до 5 юли 1999 г. са законно платежно средство и се приемат без ограничения за плащания до 31 декември 1999 г. по деноминираната им стойност, т. е. в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.

След 31 декември 1999 г. описаните по-горе банкноти и монети ще се обменят безсрочно и без ограничения за количество на касите на БНБ в София и клоновете й в страната.

II. Банкнотите и монетите, които към 5 юли 1999 г. са изтеглени от обращение, но срокът им за обмяна не е изтекъл, ще се приемат по следния график.

1. До 31 декември 1999 г. ще се обменят без ограничения при съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисия 1962 и 1974 г.; банкнотите с номинална стойност 50 лева, емисия 1989 г.; монетите с номинална стойност 10, 20 и 50 стотинки и 1 лев, емисия от 1962 до 1990 г. включително; монетите с номинална стойност 20 и 50 лева, емисия 1989 г.

2. До 31 юли 2000 г. ще се обменят без ограничения при съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев банкнотите с номинална стойност 20 и 50 лева, емисия 1991 и 1992 г.

III. Повредените банкноти и монети (ако няма данни, че са повредени умишлено), силно повредените банкноти и монети и тези със съмнение за истинност се обменят по реда на Наредба № 18 от 1996 г. на БНБ за обмяна на български банкноти и монети в обращение (ДВ, бр. 29 от 1996 г.) в съотношение 1000 стари лева за 1 нов лев.

Българска народна банка обменя само банкноти и монети, чиято обща стойност е кратна на 10 лева.

С оглед избягване на евентуално забавяне при обслужването на клиенти на касите на БНБ в края на годината Българска народна банка приканва всички граждани, фирми и организации да не задържат и по възможност да не пускат в обращение вече постъпили при тях банкноти и монети, емисии от 1990 до 5 юли 1999 г., както и гореспоменатите банкноти и монети, емисии преди 1990 г., а постепенно да ги предоставят за обмяна на касите на БНБ и посредством обслужващите ги търговски банки.

Наред с това следва да се има предвид, че банкнотите и монетите, емисии от 1990 г. до 5 юли 1999 г. са законно платежно средство до 31 декември 1999 г. и всички фирми, организации и граждани нямат право да отказват разплащане с тях.Времето