На свое редовно заседание на 09.12.1999 г. Управителния съвет на Българската народна банка прие следните наредби, свързани с Валутния закон, влизащ в сила от 1 януари 2000 г. :

На свое редовно заседание на 09.12.1999 г. Управителния съвет на Българската народна банка прие следните наредби, свързани с Валутния закон, влизащ в сила от 1 януари 2000 г. :

На свое редовно заседание на 09.12.1999 г. Управителния съвет на Българската народна банка прие следните наредби, свързани с Валутния закон, влизащ в сила от 1 януари 2000 г. :

1. Наредба за дейността на финансовите къщи за извършване на сделки с чуждестранна валута

2. Наредба за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица

3. Наредба за износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали и скъпоценни камъни

4. Наредба за презграничните преводи и плащания

5. Наредба за условията и реда за предоставяне на отчетите и декларациите за задълженията на местни лица към чуждестранни лица

6. Наредба за събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния балансВремето