Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на 73 км второкласни пътища

Отворени са ценовите оферти за строителен надзор при рехабилитацията на 73 км второкласни пътища

Отворени са ценовите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка за избор на изпълнител на строителен надзор при рехабилитацията на 46,7 км от път II-23 Русе - Кубрат и на около 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен. Проектите ще се финансират със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Обществената поръчка е в обособени позиции.

 


 

В позиция №1 е близо 27-километров участък от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен (от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301). Второкласният път свързва община Елена с областите Велико Търново и Сливен и осъществява връзката между Северна и Южна България чрез прохода Вратник. Отворени са ценовите оферти за лот 31 на:
• ДЗЗД „РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА 2020“, участници „СТРОЛ - 1000“АД, „ТРИ – ЕС“ ЕООД -  369 000 лв. без ДДС;
• ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ ЛОТ 31“ с партньори в обединението „РУТЕКС“ ООД и „ЛОГИСТИКА-21“ ЕООД - 349 500 лв. без ДДС;
• „Трансконсулт – БГ“ ООД – 420 000 лв. без ДДС.
В обособена позиция №2 е 21,5-километрова отсечка от път II-23 Русе – Кубрат (от км 0+030 до км 21+550). В обособена позиция №3 е 25,2-километров участък от път II-23 (от км 21+550 до км 46+771). Второкласният път Русе – Кубрат осигурява най-пряката връзка за жителите от Исперих и Кубат с трите областни града Русе, Разград и Силистра.            

За обособена позиция №2 –  лот 32, са отворени ценовите оферти на:
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 330 000 лв. без ДДС;
• „РУТЕКС“ ООД -  308 000 лв. без ДДС;
• „Трансконсулт – БГ“ ООД - 267 800 лв. без ДДС.           

За обособена позиция №3 – лот 33, са отворени ценовите предложения на:
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 392 000 лв. без ДДС;
• ОБЕДИНЕНИЕ „СНИК ТРИ ЕС“ с участници „ТРИ-ЕС“ ЕООД и „СНИК“ ЕООД – 298 000 лв. без ДДС;
• „РУТЕКС“ ООД – 368 500 лв. без ДДС;
• „Трансконсулт – БГ“ ООД – 387 000 лв. без ДДС.
С рехабилитацията на отсечките ще бъдат трайно подобрени технико-експлотационните характеристики на пътя и ще се създадат безопасни условия за движение, намаляване на пътнотранспортните произшествия и времето за пътуване.