Зам.-министър Павлов откри Национален консултативен съвет за младежта

Зам.-министър Павлов откри Национален консултативен съвет за младежта

    Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов откри първото заседание за 2019 г. на Националния консултативен съвет за младежта на Република България. 
    В срещата участие взеха представители на няколко министерства, ДЪржавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и младежки организации. 
    Николай Павлов благодари на присъстващите за подкрепата и представи основните точки по дневния ред – Годишен доклад за младежта за 2018 г., Национална стратегия за младежта след 2020 г. и проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). 
    По темата за Годишния доклад за младежта за 2018 г. Павлов посочи, че тази година Докладът е готов в доста по-ранен срок, както и тези за 2017 и 2018 г., които са обнародвани от Народното събрание в края на миналата година, с което се наваксва забавянето, натрупано през последните години. 
    Във връзка с Националната стратегия за младежта след 2020 г. зам.-министър Павлов отбеляза, че до момента е реализирано Проучване относно нагласите сред младежки организации, част от Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Той запозна участниците с дейностите по градовете и заяви следващите стъпки по Стратегията. 
    Проектите по ОПРЧР, които Павлов представи, са „Разработване и внедряване на стандарти за качествени младежки услуги“ и „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. 
    Срещата завърши с дискусия.

Времето