Пленумът на ВСС избра Галина Захарова - заместник на председателя и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за председател на Върховния касационен съд

Пленумът на ВСС избра Галина Захарова - заместник на председателя и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за председател на Върховния касационен съд

14 януари 2022 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) след изслушване на кандидата и проведено явно гласуване с вдигане на ръка, с 20 гласа „За“ и нито един глас „Против“, на основание чл. 173, ал. 11 от ЗСВ избра Галина Захарова - заместник на председателя и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд за председател на Върховния касационен съд (ВКС).

Пленумът на ВСС незабавно изготви и изпрати предложение до президента на Република България за издаване на указ за назначаване на избрания кандидат, на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България. В съответствие с Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, решението на Пленума на ВСС за избор на председател на ВКС заедно с протокола от заседанието са публикувани на интернет сайта на ВСС.

При откриване на заседанието министърът на правосъдието Надежда Йорданова акцентира върху съдийското самоуправление като една от върховните ценности за независимостта на съда. Тя заяви, че категоричната подкрепа на съдиите от ВКС е положителен знак, който показва колко е важно да се гарантира съдийското самоуправление.

Вероника Имова представи доклада на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия (КАК) за притежаваните професионални качества от кандидата за председател на ВКС, като акцентира върху нейните компетентност, отлична подготовка, управленски умения, способности и практически опит, придобити през продължителния ѝ 33-годишен съдийски стаж на всички инстанционни нива. Въз основа на проверените документи и анализа на данните, съдържащи се в публикуваните публични, достъпните и достоверни източници на информация и на основание чл. 170, ал. 4 и ал. 5, т. 1-4 от ЗСВ, КАК приема, „че съдия Захарова отговаря на законовите критерии за заемане на длъжността „председател на ВКС“ и не са налице данни, поставящи под съмнение квалификацията, опита и професионалните ѝ качества.

Председателят на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия Олга Керелска представи доклада за нравствените качества на кандидата, съдържащ констатации за съответствие на кандидатурата на съдия Захарова с изискванията, регламентирани в чл.170, ал.5 от ЗСВ, както и за липса на предпоставки за основателно съмнение за действия  накърняващи общественото доверие в независимостта на съдебната власт. Обобщеният извод на Комисията е, че съдия Захарова „спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде избрана на длъжността „председател“ на Върховния касационен съд“.

Председателят на ВКС Лозан Панов представи предложението на Пленума на ВКС за издигане кандидатурата на съдия Захарова, като обърна внимание, че нейният избор ще подпомогне“ реформата на съдебната власт и в цялост ще допринесе за утвърждаване принципите на компетентност, ефективност, справедливост и независимост при управление на съдебната система“. Той изложи изискванията, на които според върховните съдии, е необходимо да отговаря кандидатът - „знания и опит в правото, управленски опит, отстояване независимостта на правораздавателната дейност, притежаване на професионален и личен авторитет сред колегите си и неуспорим морален интегритет“. Припомнено бе, едно от най-важните правомощия на председателя на ВКС, да прави искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления. Цитирано бе и становището на Пленума на ВКС в процедурата по изслушването на съдия Захарова, с изразена категорична подкрепа, заради нейните „качества да отстоява независимостта на съдебната власт“.

Пред членовете на ВСС съдия Галина Захарова заяви, че участва като професионален кандидат и нейната концепция е насочена към професионалните теми. Тя сподели, че е мотивирана „изцяло, напълно и единствено от желанието ВКС да защити първата възможност, която му е предоставена по законодателен път, да номинира председател на този съдебен орган“, както и да покаже на съдийската общност, че е „възможно съдия да управлява съответните съдилища“.

Съдия Захарова акцентира, че заедно със своите колеги искат да постигнат отстояване на безупречен професионализъм, вкл. чрез непрекъснато обучение и повишаване квалификацията на съдиите в областта на европейското законодателство, и пълноценно изпълнение на ролята на българския национален съдия в европейското пространство. Тя сподели своята тревога от отправените упреци към българската държава за неправилно прилагане на законодателството и осъществяване на правораздаването. Според нея трябва да се ангажират усилията на касационната инстанция за анализиране в дълбочина на пропуските и забележките, съдържащи се в решенията на ЕСПЧ и СЕС. В контекста на необходимите време и ресурс, съдия Захарова обърна внимание върху предизвикателствата за укрепване на кадровия ресурс на ВКС в краткосрочен и дългосрочен план, комплексната натовареност на съда и мерките за постигане на оптимална натовареност, вкл. чрез създаването на аналитично звено. Тя подчерта, че независимостта трябва да бъде защитавана преди всичко от самата съдийска общност, което изисква засилена активност за запазване върховенството на правото и независимостта.

В подкрепа на съдия Захарова са получени становища от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, от доц. д-р Ралица Костадинова - преподавател по наказателно право и доц. д-р Деяна Марчева - преподавател по конституционно право в Департамент „Право“ на НБУ, от Българската асоциация за Европейско право, от Съюза на съдиите в България и от Висш адвокатски съвет.

Съдия Захарова отговори на поставените писмени въпроси, по реда на чл. 173, ал. 8 от ЗСВ, от Милен Василев – съдия в Софийски апелативен съд, от Българския институт за правни инициативи и Фондация „Институт за правосъдие и демокрация“, свързани с нейната концепцията, кадровата обезпеченост и вътрешната организация на ВКС, тълкувателната дейност на ВКС и ВАС, упражняване на правомощието на председателя на ВКС за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение, поради наличие на противоречива съдебна практика при прилагането и тълкуването на разпоредбата на чл. 282 от НК, административно-командния модел на управление на системата на съдилищата и съдебната номенклатура, електронното правосъдие и реформата на съдебната карта.

Въпроси към кандидата зададоха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд (ВАС), Иван Гешев – главен прокурор на Република България и членовете на ВСС - Атанаска Дишева, Вероника Имова, Георги Кузманов, Гергана Мутафова, Даниела Марчева, Калина Чапкънова, Олга Керелска и Стефан Петров, за мястото на прокуратурата и следствието в съдебната власт; сформирането на управленския й екип; бюджета на съдебната власт, като елемент на независимостта; комуникацията на съдиите с останалите власти; способите за получаване на информация за дейността на съдилища, и развитието на районните, окръжните и апелативните съдилища.

Членовете на ВСС обсъдиха с кандидата темата за измерване и отчитане на натовареността на съдиите във ВКС, както и ролята на съдебните помощници и тяхната численост, обучение и възнаграждение. Счита ли, че следва да се въведе, като бъдеща законодателна промяна, ограничение за командироването на съдии, например за една година и би ли се ангажирала по евентуална такава законодателна промяна да не командирова съдии за повече от една година. Какви следва да са основните качества на бъдещите членове на ВСС и коментари върху представителството на магистратите в съвета.

Кандидатурата й бе подкрепена от председателя на ВКС Лозан Панов, председателя ВАС Георги Чолаков, главния прокурор Иван Гешев, представляващия ВСС Боян Магдалинчев, членовете на Съвета - Атанаска Дишева, Вероника Имова, Гергана Мутафова, Даниела Марчева, Евгени Иванов, Калина Чапкънова, Олга Керелска, Стефан Петров, Цветинка Пашкунова и Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС. В своите изказвания те посочиха, че съдия Галина Захарова напълно отговаря на очертаните в чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ изисквания за притежавани високи и професионални качества и се ползва с категоричната подкрепа на съдиите от ВКС. Изказващите се обединиха, че кандидатът има задълбочени правни познания, изключителна компетентност в областта на правораздаването, способност за придържане към висок етичен стандарт, изявена независимост, воля към налагане на законност, развити ръководни и административни умения. Тя безусловно служи на истината и е съпричастна към проблемите на колегите си, като проявява отзивчивост и дълбока човечност. Акцентирано бе върху нейните лични качества, познаването на проблемите на съдебната система, на ВКС, на съдиите и на съдебните служители, както и отлично подготвената концепция. Мотивирани от безспорния професионализъм и авторитет на съдия Захарова в правната общност, са уверени, че тя ще се справи с предизвикателствата на това начинание.