PressCenters.com

Всички прессъобщения на едно място

БСП: ПГ на „БСП за България“ внесе в парламента проект на решение за предсрочното освобождаване на председателя на КЕВР Иван Иванов

Източник: Българска социалистическа партия (БСП)
Обновено: пет, 29 юни 2018 08:00
Линк към оригиналното съобщение: http://bsp.bg/news/view/14429-pg_na_bsp_za_bylgariya_vnese_v_parlamenta_proekt_na_reshenie_za_predsrochnoto_osvobojdavane_na_predsedatelya_na_kevr_ivan_ivanov.html

 

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 

Уважаема г-жо Председател,

На основание чл. 86, ал. 1, във вр. с чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасяме проект на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Николаев Иванов като член и Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Молим проектът да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 

РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Николаев Иванов като член и Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 и чл. 12б, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката

 

Р Е Ш И :

1. Прекратява предсрочно пълномощията на Иван Николаев Иванов като член и Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

 

М О Т И В И

 

към Проекта на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Николаев Иванов като член и Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

 

На 26.04.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ. бр. 38/2018 г.). С гласовете на 142 народни представители, в т.ч. 70 народни представители от ПГ на ПП ГЕРГ, 45 народни представители от ПГ „БСП за България“, 20 народни представители от ПГ ОП и 7 народни представители от ПГ на ПП Воля бе приет неговият § 7, с т. 6 на който се създава нова т. 23а в чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката. В компетентност и като правомощие на Комисията за енергийно и водно регулиране изрично се възлага разрешаването на действия по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.

На 28.06.2018 г., два месеца след приемането на посочения закон, в Народното събрание бе разгледан Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г. В хода на обсъждането г-н Иван Иванов, като Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, намери повод и направи тълкуване на норма на новата т. 23а в чл. 21, ал. 1, наречена от него „бланкетен текст“, който „не отговаря на няколко основни неща“. Извън това определение, от тълкуването на г-н Иван Иванов става ясно, че той няма намерение да спазва и да изпълнява закона.

Комисията за енергийно и водно регулиране е органът, който регулира дейността в енергетиката и във водоснабдяването. Като такъв той не тълкува, а изпълнява закона. Законът за нормативните актове определя кой тълкува законите. И Комисията за енергийно и водно регулиране, в т.ч. и нейният Председател не са сред онези, които правят това.

Правомощията и задълженията на Комисията за енергийно и водно регулиране са ясно дефинирани с нормите на Закона за енергетиката, нямат нужда от „тълкуване“ и всички те се свеждат и се изразяват в изпълнение и прилагане на Закона.

Действия в посока „тълкуване“ на норма на закон  и особено в опит да се даде обяснение защо не се изпълнява възложено с нея правомощие, е поведение, недопустимо за член или председател на който и да е държавен орган, по дефиниция създаден за прилагане и изпълнение на закон или политика. Това – в лицето на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов - без съмнение представлява тежко нарушение на служебните задължения по смисъла на чл. 12б, т. 5 от Закона за енергетиката.