PressCenters.com

Всички прессъобщения на едно място

КФН: Решения от заседание на КФН на 25.06.2017 г.

Източник: Комисия за финансов надзор
Обновено: пон, 25 юни 2018 12:00
Линк към оригиналното съобщение: http://www.fsc.bg/bg/novini/resheniya-ot-zasedanie-na-kfn-na-25-06-2017-g--8972.html

На заседанието си на 25.06.2017 г. КФН реши:
 
1. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Прогресива Трейдинг“ ООД.
 
2. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Бета Корп” АД и за назначаване на квестор.
 
3. Взе решение за предприемане на действия по отписване от регистъра на застрахователните брокери и от регистъра на застрахователните агенти на лицата, които не са погасили дължимите такси за общ финансов надзор за 2018 г. към Комисия за финансов надзор.
 
4. Изпраща писмо до Холдинг „Света София“ АД с искане за допълнителна информация във връзка със заявление за потвърждаването на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
5. Прекратява производство за издаване на одобрение на „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, за ново обслужващо дружество („Екип 5-Електрик” ООД) поради оттегляне на подадено от „Емирейтс Пропъртис” АДСИЦ заявление.
 
6. Отказва предоставянето на административна услуга на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ по потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството, поради непогасени задължения към КФН.
 
7. Издава одобрение на Договор за преобразуване чрез вливане на „Унифарм” АД в „Софарма” АД по чл. 262ж от ТЗ от 17.05.2018 г. и Допълнително споразумение № 1 от 13.06.2018 г. към Договора за преобразуване чрез вливане, на докладите на управителните органи по чл. 262и от ТЗ и на докладите на проверителите по чл. 262м от ТЗ на всяко от участващите в преобразуването дружества.
 
8. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Аларик – глобални суровини“ и договорен фонд „Аларик – хибриден депозит“, управлявани от управляващо дружество „Аларик кепитъл“ АД.
 
9. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „Варчев Високодоходен Фонд“ и договорен фонд „Варчев Балансиран Фонд“, управлявани от управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани” ЕАД.
 
10. Публикува актуализирани проспекти на договорен фонд „ПИБ Класик“, договорен фонд „ПИБ Гарант“, договорен фонд „ПИБ Авангард” и договорен фонд „ПФБК Восток“, управлявани от управляващо дружество „ПФБК Асет Мениджмънт“ АД.
 
11. Утвърждава „РСМ БГ" ЕООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЖЗК „Съгласие“ АД.
 
12. Утвърждава „РСМ БГ" ЕООД и „Грант Торнтон“ ООД за одиторски дружества, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на ЗД „Съгласие“ АД.
 
13. Отказва да одобри Калин Орлинов Костов за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България“ АД.
 
14. Отказва да одобри Калин Орлинов Костов за член на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България живот” АД.
 
15. Изпраща писмо до „Съксес Финанс“ ЕООД с искане за допълнителна информация във връзка вписването на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
16. Вписва „Асиджест РЕ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.
 
17. Одобрява Асен Милков Христов, Кирил Иванов Бошов  и Доминик Виктор Франсоа Жозеф Бодуен за членове на съвета на директорите, а Кирил Иванов Бошов и за изпълнителен директор на „Евроинс Иншурънс Груп” АД.
 
18. Одобрява Валентин Валентинов Илиев за член на Управителния съвет на „ЗК Лев Инс“ АД.
 
19. Утвърждава „Грант Торнтон” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания Застрахователно акционерно дружество” АД.
 
20. Утвърждава „БДО България“ ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на „Фи Хелт Застраховане” АД.
 
21. Определя представител на Комисията за финансов надзор, който да присъства при провеждане на изпит по модул M106 „Икономика“ от образователната програма на „Българско актюерско дружество”.
 
22. Приема Програма за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти (2018 г. – 2020 г.).